آزمایش دیگری که چند روز پیش با استفاده از تکنیک نقاشی سبک (برس سبک) انجام دادیم …