# آتش بازی از ۴ ژوئیه امسال. روبروی دریاچه در نزدیکی شستا متر بود …