# آبرنگ #iPhone. یا اینکه چرا امروز دوربینم را با خودم نگرفتم ؟؟؟ ؛)) …